Nota informativa 22 Iunie, 2009 cu privire la modificarea documentelor Fondului Deschis de Investitii Patria Global

Patria Asset Management SA informeaza investitorii Fondului Deschis de Investitii Carpatica GLOBAL cu privire la modificarea documentelor acestuia prin actul aditional nr. 5 si actul aditional nr. 6, autorizate de CNVM prin Decizia nr. 970/18.06.2009 dupa cum urmeaza:

Afla mai multe detalii Solicita informatii
 • Al saselea si al zecelea paragraf al punctelor 3.5. Informatii privind emiterea/rascumpararea unitatilor de fond – Procedura de subscriere din Prospectul de emisiune, 5.1. Procedura de subscriere din Prospectul simplificat si 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unitatilor de fond din Regulile Fondului, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  „Pretul de emisiune al unitatii de fond este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat de Societatea de administrare si certificat de depozitar, pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului Fondului, la care se adauga comisionul de subscriere. Emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului Fondului.” “O persoana care a cumparat unitati de fond devine investitor al Fondului in momentul emiterii titlurilor de participare aferente primei subscrieri.”
 • Al saselea paragraf al punctelor 3.5. Informatii privind emiterea/rascumpararea unitatilor de fond – Procedura de rascumparare din Prospectul de emisiune, 5.2. Procedura de rascumparare din Prospectul simplificat si 3.3. Informatii cu privire la emiterea, rascumpararea si transferul unitatilor de fond – Procedura de rascumparare din Regulile Fondului, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  “Pretul de rascumparare al unei unitatii de fond este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea totala rascumparata se scade comisionul de rascumparare precum si orice alte taxe legale si comisioane bancare. Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare.”
 • Punctele 3.5. Informatii privind emiterea/rascumpararea unitatilor de fond – Transferul unitatilor de fond din Prospectul de emisiune, 5.3. Transferul unitatilor de fond din Prospectul simplificat si 3.3. Informatii cu privire la emiterea, rascumpararea si transferul unitatilor de fond – Transferul unitatilor de fond din Regulile Fondului, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  „Investitorul poate cere in orice moment transferul unitatilor de fond in unitati ale altui fond deschis de investitii administrat de Societate. Transferul unitatilor de fond este realizat prin rascumpararea unitatilor mentionate detinute, cuplat cu subscrierea valorii rezultate dupa aplicarea impozitului legal”
 • Al treilea paragraf de la punctele 3.4. Unitatile de fond din Prospectul de emisiune si 5. Unitatea de fond din Contractul de societate civila, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  „In cazul in care unele elemente de activ sunt denominate in valute liber convertibile, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua pentru care se efectueaza calcului. In situatia in care elementele de activ sunt denominate in valute pentru care B.N.R. nu stabileste curs de referinta se utilizeaza cursul de referinta al monedei respective fata de EURO, comunicat de Banca Centrala a tarii in moneda careia este denominat elementul de activ, si cursul EURO/RON comunicat de B.N.R. in ziua pentru care se efectueaza calculul.”
 • Al patrulea paragraf de la punctele 3.4. Unitatile de fond din Prospectul de emisiune, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  „Investitorii Fondului beneficiaza de toate drepturile si obligatiile asociate detinerii unitatilor de fond, din momentul emiterii titlurilor de participare aferente primei subscrieri.”
 • Primul, al patrulea, al saptelea, al optulea si al noualea paragraf de la Punctele 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului – Reguli de evaluare a activelor din Prospectul de emisiune, 3.4. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului – 3.4.1. Reguli de evaluare a activelor din Regulile Fondului, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  „Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sunt evaluate la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul. Atunci cand aceste valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea care se va lua in considerare va fi reprezentata de pretul pietei cu cel mai mare grad de lichiditate si frecventa tranzactionarii acelei valori mobiliare. Valorile mobiliare tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate sunt evaluate la pretul mediu din ziua pentru care se efectueza calculul. Valorile mobiliare tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate, ale emitentilor care nu depun bilanturi contabile la datele de depunere stabilite de Ministerul Finantelor Publice, sunt evaluate in activul net al O.P.C. la valoarea 0.”
  „Valoarea la care sunt luate in calcul activului total obligatiunile si instrumentele pietei monetare admise la tranzactionare pe o piata reglementata reprezinta pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul. Aceasta metoda trebuie sa fie mentiunuta cel putin un an. Atunci cand aceste instrumente ale pietei monteare sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea care se va lua in considerare va fi reprezentata de pretul pietei cu cel mai mare grad de lichiditate si frecventa tranzactionarii acelui instrument al pietei monetare. Obligatiunile care nu sunt adminise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei sucrse de la efectuarea plasamentului.”
  „Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata se va realiza pe baza pretului de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul.”
  „Detinerile din conturile curente se evalueaza prin luarea in considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectueaza calculul; sumele existente in conturi curente la institutiile de credit care se afla in procedura de faliment se evalueaza la valoarea 0 (zero).”
  „Titurile de participare ale unui A.O.P.C. si/sau O.P.C.V.M. aflat in portofoliul Fondului, netrazactionate pe o piata reglementata sunt evaluate la ultima valoare unitara a activului net calculata pentru acestea si publicata, fata de data pentru care se calculeaza valoarea activului net. Titlurile de participare ale A.O.PC. si/sau O.P.C.V.M. tranzactionate pe o piata reglementata se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul.”
 • Punctele 3.7. Comisioane si ale cheltuieli – Comisioane suportate de investitori din Prospectul de emisiune si 3. Comisioane si ale cheltuieli – Comisioane suportate de investitori din Prospectul simplificat, se modifica si vor avea urmatorul continut:
  „La rascumpararea unitatilor de fond comisionul de rascumparare este stabilit astfel:
  • 1% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mica sau egala cu 45 de zile de la achizitionarea acesteia;
  • 0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mare de 45 de zile sau daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata pentru transferul unitatilor de fond de la un fond la altul al Societatii de administrare.”

Modificarile mentionate mai sus completeaza si modifica corespunzator Prospectul de emisiune, Prospectul simplificat, Regulile Fondului si Contractul de societate civila. Toate celelalte prevederi din documentele fondului raman in vigoare. Modificarile intervenite in documentele Fondului Deschis de Investitii Patria Global, intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei note de informare.

Investitorii Fondului Deschis de Investitii Patria Global care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, altele decat cele efectuate in vederea alinierii la prevederile Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 2/2009 (evidentiate la punctele 1-6 de mai sus), au posibilitatea ca,in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond detiunte.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate la sediul Patria Asset Management SA din Sibiu, str. Autogarii nr. 1, 550135, tel. 0369/430532, fax. 0369/430533, e-mail: office@patriafonduri.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro