Nota informativa catre investitorii Fondului Deschis de Investitii Carpatica OBLIGATIUNI

Patria Asset Management SA informeaza investitorii Fondului Deschis de Investitii Carpatica OBLIGATIUNI cu privire la modificarea documentelor acestuia, autorizate de ASF prin Autorizatia nr. A/60/11.03.2014 dupa cum urmeaza:

Afla mai multe detalii Solicita informatii
 1. Se elimina paragraful 4 al punctului 3.2.2. Principalele categorii de instrumente financiare din Prospectul de emisiune si paragraful 4 al punctului 3.1.3 Principalele categorii de instrumente financiare din Regulile Fondului. Se completeaza cu paragrafele 4 si 5, la ambele documente, astfel:

“In conformitate cu prevederile art.87 din OUG nr.32/2012 si avand in vedere Autorizatia ASF nr. A/60/11.03.2014, Fondul poate sa detina pana la 100% din activele  sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de catre STATUL ROMAN si de autoritati publice locale ale acestuia.

Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie sa detina valori mobilare si instrumente ale pietei monetare emise de catre STATUL ROMAN si de autoritati publice locale ale acestuia aferente a cel putin sase emisiuni diferite, cu conditia ca valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare aferente oricareia dintre cele sase emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.”

 1. Primul paragraf al punctului 3.2.3 Durata minima recomandata a investitiilor din Prospectul de emisiune, prima propozitie a punctului 3.1.4 Durata minima recomandata a investitiilor din Regulile Fondului si prima propozitie din al doilea paragraf al punctului 4.2 Politica de investitii din Contractul de Societate Civila se modifica astfel:

“Societatea de Administrare recomanda o durata minima a investitiei de 3(trei)  luni.”

 1. Se modifica primul paragraf al punctului 3.3 PERSOANE RESPONSABILE CU ANALIZAREA OPORTUNITATILOR DE INVESTITIE, din Prospectul de Emisiune si punctul 3.2 PERSOANE RESPONSABILE CU ANALIZAREA OPORTUNITATILOR DE INVESTITIE din Regulile Fondului astfel:

“Analiza oportunitatilor de investitie este efectuata de catre Directia de Analiza Investitionala si Plasarea Activelor, iar deciziile de investitii sunt luate de catre Comitetul de Analiza si Investitii si/sau Consiliul de Administratie, in functie de competentele fiecaruia. Comitetul de Analiza si Investitii este format din directori, reprezentanti ai Departamentului Analiza Investitionala si reprezentanti ai Departamentului Plasare Active.”

 1. La pragraful 4 al punctului 3.4 UNITATILE DE FOND din Prospectul de Emisiune si la punctul 13 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR din Contractul de Societate Civils, se introduce un nou drept al investitorilor:

“sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de catre Banca Comerciala Carpatica S.A., cu acordul acesteia. Titularul contului sau Banca Comerciala Carpatica S.A. va notifica cu promptitudine S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. cu privire la incheierea contractului de gaj incheiat intre cele doua parti. Incepand cu data notificarii, S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. va bloca operatiunile de rascumparare efectuate din contul investitorului. Deblocarea operatiunilor de rascumparare se face la primirea de catre S.A.I. Patria Asset Management S.A. a documentelor care atesta ridicarea gajului.”

 1. La punctul 3.5.1. Procedura de subscriere din Prospectul de Emisiune si la punctul 3.3.1 Proceduri pentru subscrierea unitatilor de fond din Regulile Fondului, paragrafului 3 i se adauga un document pentru persoanele juridice si anume: certificat de inregistrare.
 2. La punctul 3.5.3 Procedura de rascumparare din Prospectul de Emisiune si la punctul 3.3.3. Procedura de rascumparare din Regulile Fondului se introduce un nou paragraf dupa paragraful 5:

“Dupa anularea unitatilor de fond ca urmare a cererii de rascumparare, Societatea va remite investitorului prin fax, posta sau e-mail, Certificatul de investitor care confirma anularea unitatilor de fond. Distribuitorii au obligatia de a transmite Cererile de rascumparare inregistrate in cursul fiecarei zile Societatii, care la randul sau le va transmite Depozitarului, in vederea evidentierii acestora in contul Fondului.”

 1. La punctul 3.7.2 Cheltuieli suportate de catre Fond din Prospectul de Emisiune se elimina ultimul punct al enumerarii cheltuielilor si se adauga la cheltuielile suportate de catre Patria AM:

“Cheltuielile de infiintare, de distributie, de publicitate, de audit si de modificare a documentelor Fondului sunt suportate de catre Societatea de administrare.

 1. La punctul 1.4 CHELTUIELILE PE CARE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ESTE IMPUTERNICITA SA LE EFECTUEZE PENTRU FOND, din Regulile Fondului se elimina ultimul punct al enumerarii cheltuielilor si se adauga la cheltuielile suportate de catre Patria AM (paragraful 3) astfel:

“Cheltuielile de infiintare, de distributie, de publicitate, de audit si de modificare a documentelor Fondului sunt suportate de catre Societatea de Administrare”.

 1. Punctul 8 FORTA MAJORA din Contractul de Societate Civila se modifica integral astfel:

„Forta majora exonereaza de raspundere Partea aflata in imposibilitate de executare a obligatiilor sale cauzata de aceasta. Constituie forta majora orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil si extrinsec circumstantelor contractuale, neimputabil debitorului obligatiei, survenind inainte de exigibilitatea obligatiei si care provoaca imposibilitate de executare totala sau partiala, temporara sau definitiva, a uneia sau unora din obligatiile debitorului.

Cazul de forta majora va exonera de raspundere partea care il invoca.”

 1. Punctul 9 CLAUZE DE CONTINUARE A CONTRACTULUI CU MOSTENITORI AI INVESTITORILOR din Contractul de societate civila se modifica integral astfel:

“In caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul isi continua existenta prin succesorii legali sau beneficiarii indreptatiti.”

 1. Punctul 10 FUZIUNEA SI LICHIDAREA FONDULUI din Contractul de societate civila se modifica integral astfel:

“Lichidarea sau fuziunea Fondului se face in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare”

In cadrul documentelor FDI Patria Obligatiuni se modifica Registrul C.N.V.M. cu Registrul A.S.F., se pastreaza formularea „Deciziile si Regulamentele emise de C.N.V.M.” pana la data infiintarii ASF, dupa care se pastreza doar formularea ASF. De asemenea formularea „Regulamentul CNVM nr. 15/2004” a fost inlocuita cu formularea „Regulamentul nr. 15/2004”

Modificarile mentionate mai sus completeaza si modifica corespunzator Prospectul de emisiune, Regulile Fondului si Contractul de societate civila. Toate celelalte prevederi din documentele fondului raman in vigoare.

Modificarile intervenite in documentele Fondului Deschis de Investitii Patria Obligatiuni, intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei note de informare.

Investitorii Fondului Deschis de Investitii Patria Obligatiuni care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond detiunte.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate la sediul Patria Asset Management SA din Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr. 1, judetul Sibiu, tel. 0369/430532, fax. 0369/430533, e-mail: office@patriafonduri.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro