Nota informativa 24 Iulie 2015 cu privire la modificarile documentelor fondurilor administrate

Patria Asset Management SA informeaza investitorii Fondurilor Deschise de Investitii administrate de catre Patria Asset Management cu privire la modificarea documentelor acestora ca urmare a intrarii in vigoare a Regulametului A.S.F. nr. 9 din 2014. Aceste modificari au fost autorizate de catre A.S.F. in data de 22.07.2015 prin Autorizatia nr. 126 in cazul FDI Patria Obligatiuni,  Autorizatia nr. 127 in cazul FDI Patria Stock si Autorizatia nr. 128 in cazul FDI Patria Global.

Afla mai multe detalii Solicita informatii

Aceste documente pot fi consultate incepand cu data de 24.07.2015 pe website-ul www.patriafonduri.ro sau la sediul societatii de administare Patria Asset Management SA din Sibiu, Bdul. G-ral Vasile Milea nr.1, tel. 0369/430532. Investitorii fondurilor pot solicita pe fax la nr. 0369/430533 sau prin posta, transmiterea in mod gratuit, a acestor documente.

Modificari comune FDI Carpatica Obligatiuni, FDI Patria Global si FDI Patria Stock: 

Pe parcursul documentelor fondurilor s-au efectuate urmatoarele modificari:

 • Legea 297/2004 a fost inlocuita de O.U.G 32/2012;
 • Regulamentul A.S.F. nr. 15/2004 a fost inlocuit cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;
 • S-a actualizat adresa sediului social al Patria AM, respectiv: Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr. 1;
 • S-a actualizat structura Consiliului de Administratie, respectiv Dl. Hudulin Adrian Eugen este noul Presedinte al Consililului de Administratie
 • S-au introdus date privind inlocuitorul Directorului General si al Directorului General Adj.:
 • Conform Actului Constitutiv si Reglementarilor interne ale Societatii de administrare, inlocuitorul Directorului General si al Directorului General Adjunct este Dna. Nedelcu Ada Corina avand functia de Directorul Economic al Patria AM. Dna. Nedelcu are o experienta profesionala de peste 13 ani in domeniul financiar-contabil, din care 8 ani in domeniul pietei de capital, fiind in acealas timp autorizata din anul 2012 ca expert contabil, membru CECCAR.
 • S-a eliminat SSIF Carpatica Invest ca distribuitor al fondurilor administrate de Patria AM.

 

Prospect emisiune

Capitolul Principalele categorii de instrumente financiare a fost inlocuit cu unul nou conform legislatiei in vigoare.

In cadrul capitolului Factorii de risc s-au reformulat tipurile de risc.

In ceea ce priveste Drepturile investitorilor, s-au facut urmatoarele completari:

- sa obtina gratuit, la cerere, pe suport durabil, istoricul operatiunilor cu unitati de fond efectuate;

- sa garanteze, cu unitatile de fond detinute, pentru credite acordate de catre Banca Comerciala Carpatica S.A., cu acordul acesteia. Titularul contului sau Banca Comerciala Carpatica S.A.. va notifica cu promptitudine S.A.I. Patria Asset Management S.A. cu privire la incheierea contractului de gaj incheiat intre cele doua parti. Incepand cu data notificarii, S.A.I. Patria Asset Management S.A. va bloca operatiunile de rascumparare efectuate din contul investitorului. Deblocarea operatiunilor de rascumparare se face la primirea de catre S.A.I. Patria Asset Management S.A. a documentelor care atesta ridicarea gajului.

La capitolul Obligatiile investitorilor s-a introdus obligatia investitorului de a informa Societatea de administrare cu privire la modificarile datelor personale.

S-a introdus un nou capitol ce priveste Protectia investitorilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislatiei in vigoare.

S-a actualizat Procedura de subscriere urmarindu-se introducerea noilor prevederi legale. Principalele modificari aduse privesc urmatoarele aspecte:

-       Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentantii legali. In situatia in care acordul autoritatii tutelare este solicitat de legislatie, rascumpararea unitatilor de fond subscrise in numele minorului se va face doar dupa obtinerea acestui acord.

-       Adaugarile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular, atat la subscrierea initiala, cat si ulterior prin completarea in mod corespunzator a unei cereri scrise la care va atasa copiile  actelor de identitate. In mod similar, anularile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular prin completarea unei cereri scrise.

-       In situatia in care o persoana care intentioneaza sa devina investitor al unui Fond depune o suma mai mica decat suma minima obligatorie de subscris, S.A.I. va initia, in ziua publicarii valorii unitare a activului net valabile la data depunerii sumei initiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. In cazul in care se solicita completarea sumei initiale, valoarea activului net unitar luata in calcul este cea aferenta zilei in care se realizeaza completarea sumei initiale depuse. In situatia in care suma nu poate fi returnata din cauze neimputabile S.A.I. timp de 3 ani, sumele neidentificate vor fi inregistrate ca venituri ale Fondului, impreuna cu toate sumele aflate pe pozitia "Sume in curs de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.

-       Subscrierile ulterioare se pot efectua si prin cumpararea de unitati de fond subunitare;

La Procedura de rascumparare s-au introdus/modificat urmatoare informatii:

-       In cazul unor neconcordante/erori in datele transmise de investitor privind transferul sumelor prin virament, comisioanele suplimentare aferente operatiunilor efectuate datorita erorilor se recupereaza integral de la investitor.

Referitor la Regulile de evaluare a activelor, acest capitol a fost inlocuit cu unul nou conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Metoda de calcul a valorii activului net s-a competat conform legislatiei in vigoare astfel: Numarul de zecimale la care se rotunjeste valoarea unitara a activului net a Fondurilor este de 4, iar numarul de zecimale cu care se calculeaza fractiunile de unitati de fond este de 2. Criteriul de rotunjire la valoarea unitara a activului net este la cel mai apropiat intreg, iar la unitatile de fond se utilizeaza rotunjirea prin trunchiere.

De asemenea, erorile identificate in calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportarii acestor valori, se vor corecta si se vor regulariza la data constatarii lor.

Referitor la Cheltuielile suportate de catre Fond, au avut loc modificari si completari urmare a schimbarii bazei de reglemenatre si a contractului de depozitare.

Referitor la Fuziunea Si Lichidarea Fondului vechiul capitol a fost inlocuit cu unul nou conform legislatiei in vigoare.

In cadrul capitolului Regimul fiscal au fost actulizate informatiile conform Legii nr.571/2003 (Cod Fiscal).

 

Reguli fond

S-a actualizat obiectul de activitate al Patria AM conform prevederilor din Actul Constitutiv; 

Au fost modificate prevederile capitolului Comisionul de Administrare astfel:

In ceea ce priveste comisionul de administrare, in cazul modificarii acestuia fara depasirea limitei maxime, aceasta se poate face cu aplicare imediata, prin decizia Societatii de administrare. Modificarea va fi notificata A.S.F. si poate fi facuta publica dupa aplicarea ei. Modificarea comisionului de administrare peste limita maxima, se va face prin decizia Societatii de administrare si dupa obtinerea autorizatiei A.S.F., cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Comisionul de administrare este suportat de catre Fond, fiind planificat lunar, calculat zilnic si reglat la sfarsitul lunii. Pentru informarea investitorilor, marimea comisionului de administrare va fi prezentata in rapoartele semestriale si anuale intocmite de Societatea de administrare pentru Fond.

 

 Referitor la cheltuielile legate de functionarea Fondului care sunt suportate din activele sale s-au facut urmatoarele completari:

 • cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor si alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzactionare;
 • contravaloarea sumelor datorate in contul imprumuturilor contractate in conditiile impuse de Regulamentul nr. 9/2014;
 • contravaloarea unitatilor de fond anulate (la pretul de rascumparare) si care nu au fost inca achitate investitorilor.

Principalele operatiuni pe care Societatea de administrare este imputernicita sa le efectueze pentru Fond in conformitate cu prevederile din OUG nr. 32/2012 si Regulament A.S.F. nr. 9/2014 au fost completate. De asemenea, a fost introdus un paragraf nou privind Responsabilitatea Societatii de Administatre.

De asemenea, avand in vedere ca au fost aduse modificari la Contractul de Depozitare in ceea ce priveste obiectului contractului, durata acestuia, instructiunile primire de depozitar, nivelul comisioanelor de depozitare, responsabilitatea depozitarului, incetarea contractului, forta majora, s-au efectuat modificarile care se impun si in cadrul Regulilor fondurilor.

S-au adus completari la descrierea Obiectivelor fondului si anume: Fondul se adreseaza in mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice sau juridice romane sau straine. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului dupa ce au luat cunostinta de continutul Prospectului de emisiune, au fost de acord cu acesta si au achitat contravaloarea unitatilor de fond. 

Fondul urmareste atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua de titluri de participare (unitati de fond) si plasarea acestor resurse preponderent in instrumente cu lichiditate ridicata, pe principiul administrarii prudentiale, a diversificarii si diminuarii riscului, in conformitate cu normele A.S.F. si a politicii de investitii a Fondului.

A fost introdus un capitol nou privind Modalitatile de anulare sau transfer a titlurilor de participare:

Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare. Dupa anularea unitatilor de fond ca urmare a cererii de rascumparare, Societatea va remite investitorului prin fax, posta sau e-mail, un Certificat de investitor care confirma anularea unitatilor de fond.

Transferul titlurilor de participare se face in urmatoarele cazuri:

-          in cazul decesului titularului, numarul de titluri de participare cuvenite se transfera pe numele mostenitorului, la data la care respectivul mostenitor prezinta documentul care atesta finalizarea succesiunii. Fiecare mostenitor devine proprietarul unui numar de titluri de participare ce ii revin conform actului de succesiune;

-          in cazul in care persoana juridica detinatoare de titluri de participare fie fuzioneaza, fie isi schimba Codul unic de inregistrare in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, titlurile de participare detinute se transfera in contul de investitii definit cu noile date de identificare, la data prezentarii documentelor doveditoare

Referitor la Conditiile de inlocuire ale Societatii de administrare si ale Depozitarului s-au operat modificarile impuse de legislatia in vigoare.

Capitolul Reguli pentru asigurarea protectiei investitorilor a fost completat astfel:

Atunci cand apare necesitatea inlocuirii depozitarului sau a Societatii de adminstrare, obiectivul principal urmarit va fi protectia si informarea adecvata a investitorilor, conform reglementarilor legale in vigoare.

In cazul inlocuirii depozitarului, se vor avea in vedere urmatoarele:

 • In cazul desemnarii unui nou depozitar, Societatea de administrare are obligatia de a transmite Depozitarului o notificare privind avizarea de catre A.S.F. a noului depozitar, cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare primirii confirmarii avizarii de la A.S.F.
 • In termen de maximum 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii privind avizarea de catre A.S.F. a noului contract de depozitare, Depozitarul incepe transferul complet al activelor detinute pentru Fond catre noul depozitar.
 • Societatea de administrare va instructa noul depozitar sa primeasca activele in termenele descrise mai sus. Perioada de transfer nu poate depasi 30 de zile de la data avizarii noului depozitar de catre ASF.

Depozitarul transmite ASF si/ sau SAI, dupa caz: in termen de maxim 2 (doua) zile de la data incheierii transferului de active, procesul verbal de predare-primire a activelor;

 

Contract societate

Referitor la Unitatea de fond au fost aduse completari conform informatiilor din Prospectul de emisiune si din Regulile Fondului.

Principalele operatiuni pe care Societatea de administrare este imputernicita sa le efectueze pentru Fond in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 au fost completate cu urmatoarele puncte:

d.contractarea, utilizarea si restituirea de imprumuturi temporare de sume in numele si in contul Fondului, cu respectarea conditiilor impuse de reglementarile in vigoare;

e.sa efectueze plasamentul disponibilitatilor Fondului in instrumente financiare, in conformitate cu dispozitiile legale, in acord cu strategia de investitii a Fondului si cu profilul de risc al acestuia;

l.sa asigure plata taxelor si comisionelor datorate de catre Fond pentru A.S.F si alte institutii;

o.sa transmita catre investitori, atat a informatiilor si documentelor prevazute de reglementarile in vigoare cat si a celor solicitate suplimentar de acestia, prin intermediul unui suport durabil, astfel incat investitorul sa poata stoca informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod care sa permita ca informatiile respective sa poata fi consultate ulterior pe o perioada de timp adaptata scopului acestor informatii si care permite reproducerea fidela a informatiilor stocate; suportul durabil include, fara a se limita la: scrisoare simpla sau cu confirmare de primire, fax, e-mail, SMS, sistem de vizualizare cu user si parola pe internet, etc.

In ceea ce priveste Fuziunea, Lichidarea sau Transformarea Fondului se va realiza in conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune si ale reglementarilor legale in vigoare.

Capitolul Drepturile si obligatiile partilor a fost completat astfel:

Societatea de administrare are obligatia de a actiona cu diligenta profesionala maxima, corectitudine si transparenta in interesul exclusiv al investitorilor, cu respectarea intocmai a reglementarilor in vigoare. Societatea de administrare trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea, inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare si altor active din portofoliul administrat.

Societatea de administrare are obligatia de a comunica investitorilor orice informatii solicitate cu privire la Fond.

Patria Asset Management are obligatia sa evite situatiile care constituie conflict de interese, asa cum este acesta definit de reglementarile in vigoare sau sa asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

De asemenea, drepturile si obligatiile investitorilor fodului au fost actualizate cu informatiile din Prospectul de Emisiune.

 

Modificari specifice ale FDI Patria Obligatiuni:

Prospect emisiune, Regulile Fondului, Contract de Societate

Capitolul Instrumente tehnice care sunt folosite in administrarea portofoliului: Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente aferente valorilor mobiliare in conditiile si termenele stabilite de reglementarile A.S.F, cu conditia ca tehnicile si instrumentele respective sa fie folosite pentru o administrare eficienta si prudentiala a portofoliului sau. In cadrul strategiei de administrare activa a portofoliului pot fi folosite instrumente financiare derivate de tip futures, forward, optiuni, swap, etc., cu scopul de acoperire a riscului si de gestiune prudenta a portofoliului

La rascumpararea unitatilor de fond s-a introdus un comision de rascumparare care este stabilit astfel:

0,1% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mica sau egala cu 30 de zile de la achizitionarea acesteia;

0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mare de 30 de zile;

0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata pentru subscrierea in alta entitate administrata de Societatea de administrare.

Sumele incasate din comisioanele de rascumparare a unitatilor de fond sunt incasate de Fond, intrand in activul acestuia.

Societatea de administrare nu are alte surse de venit sau alte beneficii monetare si/sau nemonetare provenite din administrarea de organisme de plasament colectiv, sub alta forma decat comisioanele de administrare.

Comisionul de administrare efectiv este de 0,08 % pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Comisionul de administrare stabilit prin Contractul de societate este de maximum 0,1% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Acesta poate fi modificat in sensul cresterii sau descresterii. Daca  modificarea are loc in sensul scaderii sau cresterii sub valoarea maximala de 0,1%, aceasta se face cu notificarea A.S.F. si se aplica la doua zile dupa publicarea unei note de informare a investitorilor. In cazul majorarii comisionului de administrare peste limita de 0,1%, in urma deciziei societatii de administrare si dupa autorizarea A.S.F., aplicarea comisionului se face la 10 zile dupa publicarea noului nivel in conformitate cu prevederile legale. Pentru informarea investitorilor, marimea comisionului de administrare va fi prezentata in rapoartele semestriale si anuale intocmite de Societatea de administrare pentru Fond. 

 

Modificari specifice ale FDI Carpatica  Global:

Prospect emisiune, Regulile Fondului, Contract de Societate

Pentru indeplinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F., politica de investitii a Fondului va urmari efectuarea plasamentelor in principal, in conditiile mentinerii unei lichiditati ridicate, in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte report avand ca suport astfel de active. In scopul imbunatatirii perfomantei Fondului, pana la maxim 40% din active pot fi investite in actiuni tranzactionate sau care urmeaza a fi tranzactionate pe o piata reglementata.

Comisionul de administrare efectiv este de 0,15 % pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Comisionul de administrare stabilit prin Contractul de societate este de maximum 0,2% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Acesta poate fi modificat in sensul cresterii sau descresterii. Daca  modificarea are loc in sensul scaderii sau cresterii sub valoarea maximala de 0,2%, aceasta se face cu notificarea A.S.F. si se aplica la doua zile dupa publicarea unei note de informare a investitorilor. In cazul majorarii comisionului de administrare peste limita de 0,2%, in urma deciziei societatii de administrare si dupa autorizarea A.S.F., aplicarea comisionului se face la 10 zile dupa publicarea noului nivel in conformitate cu prevederile legale. Pentru informarea investitorilor, marimea comisionului de administrare va fi prezentata in rapoartele semestriale si anuale intocmite de Societatea de administrare pentru Fond.

S-a actualizat Programul prestabilit de subscrieri cu urmatorul paragraf : Patria Asset Management va acorda premiul in termen de 15 zile lucratoare de la finele perioadei de investire si  va suporta toate costurile aferente premiilor acordate.

 Modificari specifice ale FDI Carpatica  Stock:

Prospect emisiune, Regulile Fondului, Contract de Societate

Comisionul de administrare efectiv este de 0,2 % pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Comisionul de administrare stabilit prin Contractul de societate este de maximum 0,4% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Acesta poate fi modificat in sensul cresterii sau descresterii. Daca  modificarea are loc in sensul scaderii sau cresterii sub valoarea maximala de 0,4%, aceasta se face cu notificarea A.S.F. si se aplica la doua zile dupa publicarea unei note de informare a investitorilor. In cazul majorarii comisionului de administrare peste limita de 0,4%, in urma deciziei societatii de administrare si dupa autorizarea A.S.F., aplicarea comisionului se face la 10 zile dupa publicarea noului nivel in conformitate cu prevederile legale. Pentru informarea investitorilor, marimea comisionului de administrare va fi prezentata in rapoartele semestriale si anuale intocmite de Societatea de administrare pentru Fond.

S-a actualizat Programul prestabilit de subscrieri cu urmatorul paragraf : Patria Asset Management va acorda premiul in termen de 15 zile lucratoare de la finele perioadei de investire si  va suporta toate costurile aferente premiilor acordate.

Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondurilor, au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere unitatile de fond detinute, in conditiile prevazute in documentele fondului anterior intrarii in vigoare a acestor modificari.