Nota informativa catre investitorii Fondurilor deschise de investitii Patria Stock, Patria Global si Carpatica OBLIGATIUNI

S.A.I. Patria Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii Patria Global, Patria Stock si Carpatica Obligatiuni cu privire la aplicarea prevederilor Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 23/20.12.2012 referitoare la modalitatea evaluarii activelor aflate in portofoliul fondurilor incepand cu data de 21.03.2013. Documentele fondurilor urmeaza sa fie aliniate la prevederile Dispunerii C.N.V.M. nr.23/20.12.2012 si vor fi publicate pe site-ul societatii www.patriafonduri.ro in data de 21.03.2013. 

Afla mai multe detalii Solicita informatii

Activelor din portofoliile fondurilor administrate se vor evalua astfel:

a. Instrumentele financiare admise la tranzactionare sau tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate conform metodelor de mai jos, metode mentinute cel putin un an:

i) Actiunile, instrumentele financiare derivate si titlurile de participare emise de O.P.C. se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala sau pretul de referinta furnizat in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare aferent zilei pentru care se efectueaza calculul. Instrumentele financiare mentionate admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate sau in cadrul mai multor sisteme, altele decat pietele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principal sau pretul de referinta furnizat in cadrul sistemelor alternative avand cel mai mare grad de lichiditate si frecventa a tranzactionarii acelui instrument financiar determinata conform art. 9 din Regulamentul CE nr.1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectueaza calculul.

ii) Instrumentele financiare cu venit fix si instrumentele pietei monetare sunt evaluate prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii si amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului.

b. Instrumentele financiare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru, precum si cele  admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in cadrul unui sistem alternativ sau in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare vor fi evaluate astfel:

i) Actiunile, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultima situatie financiara anuala (intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile nationale aplicabile emitentului sau intocmita in conformitate cu IFRS) a entitatii respective. In cazul institutiilor de credit, valoarea contabila pe actiune are ca baza de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsa in raportarile lunare transmise la BNR.

ii) Instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pietei monetare sunt evaluate prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii si amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului.

iii) Instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la valoarea determinata prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internationale de evaluare (in care este utilizat principiul valorii juste) si aprobate de catre conducerea societatii de administrare. Tehnicile de evaluare pot include: 

- utilizarea informatiilor din tranzactii recente desfasurate in conditii obiective de piata, daca acestea sunt diponibile, cu privire la valoarea justa actuala a unui alt instrument financiar care este similar,

-          analiza fluxurilor de trezorerie actualizate,

-          modelele de evaluare ale optiunilor.

Metodele de evaluare alese, in functie de tipul instrumentului financiar derivat, vor utiliza informatii observabile din piata cu privire si fara a se limita la: preturi, rate de dobanda, cursuri valutare, cotatii swap etc., cu respectarea principiului valorii reale.

iv) Titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitara a activului net calculata si publicata;

Instrumentele financiare mentionate la lit. b., emise de aceeasi entitate dar achizitionate in transe diferite vor fi evaluate similar evaluarii instrumentelor financiare neadmise la tranzactionare pe o piata regelementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sisteme alternative din Romania, dintr-un stat membru sau nemembru.  

c. Detinerile din conturile curente se evalueaza prin luarea in considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectueaza calculul. Sumele existente in conturile curente ale Fondului la institutiile de credit care se afla in procedura de faliment vor fi incluse in activul net la valoarea zero

d. Depozitele bancare si certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului. In cazul in care pentru depozite s-au efectuat incasari de dobanda inainte de scadenta, sumele astfel incasate sunt deduse din valoarea calculata conform articolului precedent.

Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoastere zilnica a dobanzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificata de banca. In situatia negarantarii unei dobanzi minime evaluarea se va face la dobanda minima de cont curent. La scadenta, daca evolutia activului suport s-a incadrat in conditiile constituirii depozitului, se va recunoaste diferenta pozitiva de dobanda pentru toata perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi mentionata pe toata durata depozitului.

Depozitele cu plata dobanzii in avans, indiferent de durata depozitului, se evalueaza la valoarea sumei initiale constituite ca depozit pe toata perioada depozitului. 

e. Actiunile suspendate de la tranzactionare pentru o perioada de cel putin 30 de zile de tranzactionare, in cazul aparitiei unor evenimente de natura celor prevazute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 vor fi evaluate la pretul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat pana la data aparitiei unui asemenea eveniment. In scopul numararii celor 30 de zile de netranzactionare, se va considera ca prima zi de netranzactionare prima zi lucratoare ulterioara celei in care respectiva actiune a fost suspendata.

Actiunile netranzactionate sau admise la tranzactionare si netranzactionate in ultimele 30 de zile lucratoare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse in activ la valoarea stabilita prin utilizarea informatiilor din raportarile financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pietei reglementate sau sistemului alternativ de tranzactionare, in cazul in care aceste informatii sunt disponibile. Daca aceste informatii nu sunt disponibile, actiunile se vor evalua la valoarea zero.

Actiunile societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa sau reorganizare,  actiunile societatilor comerciale aflate in procedura de lichidare judiciara sau alte forme de lichidare si a celor aflate in incetare temporara sau definitiva de activitate sunt incluse in activul net al Fondului la valoarea zero de la data la care anuntul a fost facut public pe site-ul web al pietei reglementate sau sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza. 

In cazul societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa sau reorganizare, ale caror actiuni au fost readmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau sistem alternativ de tranzactionare ca urmare a emiterii unui hotarari judecatoresti definitive si irevocabile privind confirmarea de catre judecatorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor actiuni se va face cu respectarea prevederilor art. a, lit. i. 

Actiunile societatilor comerciale din portofoliul Fondului neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative dar netranzactionate in ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse in calculul activului net la valoarea zero.

f. In situatia splitarii/consolidarii valorii nominale a unor actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate, actiunile rezultate prin splitare se evalueaza, anterior introducerii la tranzactionare a acestora, prin impartirea pretului anterior splitarii la coeficientul de splitare, respectiv prin inmultirea cu coeficientul de consolidare.

g. Dividendele, precum si actiunile distribuite fara contraprestatie in bani rezultate in urma participarii la majorarile de capital sunt inregistrate in activul Fondului in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai beneficiaza de dividend sau in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

In cazul majorarilor de capital social ce presupun o contraprestatie in bani din partea investitorilor, fara emiterea de drepturi de preferinta, actiunile cuvenite si suma datorata de Fond ca urmare a participarii la majorarea capitalului social sunt inregistrate in activul Fondului, astfel:

i) in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, in situatia in care pretul de piata este mai mare decat pretul de subscriere, iar societatea de administrare a investitiilor decide sa participe la majorarea de capital social a emitentului. Suma datorata ca urmare a participarii la majorarea capitalului social inregistrata in activ se evalueaza la valoarea de subscriere.

ii) la data platii efective a actiunilor subscrise la majorarea de capital social, in situatia in care nu

sunt intrunite conditiile mentionate la lit. i).

In cazul majorarilor de capital social ce presupun o contraprestatie in bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferinta, actiunile cuvenite sunt inregistrate in activul Fondului la data platii efective a actiunilor subscrise la majorarea de capital social.

Evaluarea actiunilor detinute de fond ca urmare a participarii la majorarea de capital social fara contraprestatie in bani, precum si a celor cu contraprestatie in bani, fara emiterea de drepturi de preferinta se realizeaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala sau pretul de referinta furnizat in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzactionare de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare, aferent zilei pentru care se efectueaza calculul.

h. In cazul in care majorarea de capital se realizeaza cu emiterea de drepturi de preferinta, acestea vor fi inregistrate in activul fondului in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

Pana la momentul primei zile de tranzactionare evaluarea drepturilor de preferinta se realizeaza la valoarea teoretica. Valoarea teoretica a dreptului de preferinta se calculeaza conform formulei:

Valoarea teoretica a dreptului de preferinta = (pretul de piata al actiunilor vechi - pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta) *[numar de actiuni noi/(numar de actiuni vechi + numar de actiuni noi)] *[ numar de actiuni vechi/numar de drepturi de preferinta emise], unde pretul de piata al actiunilor vechi este reprezentat de pretul de inchidere din ultima zi in care cei care cumpara actiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital.

Ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferinta vor fi evaluate la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a pietei respective, din ziua pentru care se efectueaza calculul. In cazul in care nu se vor inregistra tranzactii, se va mentine evaluarea la valoarea teoretica

Ulterior perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta si pana la momentul exercitarii acestora, drepturile de preferinta vor fi evaluate la ultimul pret de inchidere din perioada de tranzactionare si evidentiate in cadrul unei pozitii distincte „Dividende sau alte drepturi de incasat”.

La momentul exercitarii drepturilor de preferinta vor fi inregistrate in mod corespunzator in activul Fondului actiunile cuvenite.

Dividendele si actiunile distribuite fara contraprestatie in bani, precum si cele distribuite cu contraprestatie in bani si sumele cuvenite Fondului se evidentiaza in cadrul unei pozitii distincte „Dividende sau alte drepturi de incasat” in cadrul activelor Fondului.

i. In situatia in care dividendele si actiunile distribuite fara contraprestatie in bani nu sunt incasate in termenul legal, acestea vor fi incluse in activ la valoarea zero.

j. In situatia in care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt incasate in termen de 10 zile lucratoare de la data mentionata in prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse in activ la valoarea zero.

Orice alte instrumente financiare vor fi evaluate conform reglementarilor si intructiunilor CNVM in vigoare .